Pc seri port kontrol

Contents:
 • USB/Seri Port Üzerinden Mavis IO Kullanımı | Mavis Kameralı Kontrol Projeleri
 • Gezinti menüsü
 • C# iLe Seri Port Kontrolü PİC
 • İçindekiler
 • Bu özelliği dışında devre birde seri port üzerinden gelen komuta göre ledlerin durumunu değiştirebilmektedir. Ledlerin durumunu değiştirmek için gönderilmesi gereken komut şu şekildedir "". Bu verinin anlamı 1. Devremizin nasıl çalıştığını öğrendiğimize göre artık çalışmamıza başlayabiliriz. Çalışmamıza bilgisayar masa üstü programının görsel tasarımı ile başlayalım.

  USB/Seri Port Üzerinden Mavis IO Kullanımı | Mavis Kameralı Kontrol Projeleri

  Görsel tasarımın, çalışmanın her hangi bir evresi için kritik bir önemi arz etmemekle birlikte önceden yapılması bir programlamacı için ayak bağı olan bir mevzuyu aradan çıkartmakla ilgilidir. Tavsiyemdir önce görsel tasarımı bitirin. Görsel Tasarım ile ilişiğimizi kestiğimize göre şimdi sıra kodlama işlemlerini tamamlamaya geldi. Önce bilgisayarın COM portlarını bulalım ve ComboBox içerisinde kullanıcıya seçmesi için listeleyelim. Programı bu hali ile çalıştırdığımızda aşağıdakine benzer bir ekran görüntüsü elde ederiz.

  Şimdi sırada bağlantının kurulması var. Bir seri port bağlantısının baudRate, StopBit sayısı, Parity v. Bu uygulamada nesnenin başlangıç değerleri kullanılacağı için değiştirilmedi. Siz isterseniz daha fazla liste kullanarak, kullanıcıya daha fazla ayarı değiştirme olanağı tanıyabilirsiniz. Seri Portu açma işlemini de gerçekleştirdiğimize göre sırada veri gönderme ve alma işlemleri kaldı. Şimdi de gelen verilere göre işlem yapmak için SeriPort nesnesinin DataRecieved methodunu aktif edelim bu işlem için SerialPort Nesnesi seçildikten sonra Properties pencersinden methotları seçelim yıldırım şeklinde olan yer ve DataRecieved methodunun yanına çift tıklayalım ve aşağıdaki kodları yazalım.

  Buraya kadar sıkılmadan takip ettiyseniz ve anlatılanları anladığınızı düşünüyorsanız artık bilgisayar ile haberleşen devrelerinizi denemek için Hyper Terminal, Putty vb. Ya ama benim öyle devrem yok. Yapmak istiyorum ama çokta bilmiyorum bir yardım diyorsanız. Bu kodların çalıştırdığı devrenin çalışmasını da en kısa sürede paylaşacağım. Bunu E-postayla Gönder BlogThis! İzzet ÖzTürk Aralık 27, Emin Şafak Mart 08, Şekilde gösterilen EPP modundaki sinyal tablosuna göre 2—9 aras ı pinler tek yönlü half dubleks veri aktar ı m ı için kullan ı lmaktad ı r.

  Yaln ı z 18—25 aras ı pinler ş ase için ayr ı lm ış olmakla beraber istenirse çift yönlü full dubleks haberle ş me için data hatt ı olarak da kullan ı labilir. Yani ayn ı anda hem bilgi alma hem bilgi gönderme i ş lemi gerçekle ş tirilemez. Bu nedenle herhangi bir depolama back up ayg ı t ı paralel porta ba ğ lanacaksa bilgisayarla olan mod uyu ş umuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Seri Port RS RS standart ı yla özde ş le ş mi ş olan seri port ile birim zamanda bilgilerin ard ı ard ı na iletilmesiyle haberle ş me gerçekle ş ir.

  Paralel portta 8 bitlik bilgi tek çevrimde gönderilirken seri portta ayn ı bilgi 8 çevrimde gönderilir. Seri porttaki bir bilginin birim zamandaki bit iletim h ı z ı na ba ğ l ı olarak boud rate seri portun h ı z ı belli olur. Seri Portta bilgi transferi giden bilgi için tek hat ayn ı ş ekilde gelen bilgi için de tek hat üzerinden yap ı lmaktad ı r. RS standard ı n ı n sinyal seviyeleri TTL seviyesinden yüksektir. RS sinyallerini TTL seviyesine dönü ş türmek için bilgisayar anakartlar ı içerisinde seviye uygunla ş t ı r ı c ı entegreler kullan ı lmaktad ı r.

  Ayr ı ca UART ad ı verilen arabirim sayesinde seri gelen bilgiler paralel hale getirilip bilgisayar anakart ı içerisinde i ş lenebilir hale gelir. Yine ayn ı ş ekilde bilgisayardan gönderilmek istenen paralel bilgi UART vas ı tas ı yla seri hale dönü ş türülür. Eski 25 pinlik konektörler art ı k kullan ı lmamaktad ı r. Seri Portun Özellikleri Seri portta bilgi gönderme i ş lemi ş u ş ekilde ifade edilebilir. Bu grubun gezi için bir yere gitti ğ ini ve güvenlik önlemenin al ı nd ığı bu yerden turnikeden geçerek teker teker içeri girdiklerini dü ş ünelim.

  Bu grubu izleyen güvenlik görevlisinin ilk ö ğ retmenin giri ş iyle grubun geldi ğ ini, son ö ğ retmenin içeriye girmesiyle de grubun tamamen içeride oldu ğ unu gözlemleyece ğ ini çok rahat diyebiliriz. E ğ er bilgi 1 olarak alg ı land ı ysa bu bilgi -3V ile V aras ı nda gerilim de ğ eri alm ış t ı r. İ ki cihaz seri haberle ş me portu üzerinden haberle ş tirilmek isteniyorsa birinin bilgi gönderen ucu di ğ erinin bilgi alan ucuna çapraz ş ekilde ba ğ lanmal ı ve ş ase GND uçlar ı birle ş tirilmelidir. Taşıyıcı Tespit [Carrier Detect] — Modemin çal ış an bir telefon hatt ı na tak ı l ı p tak ı lmad ığı n ı tespit etmek için kullan ı l ı r.

  Bilgi Terminali Hazır [Data Terminal Ready] — Kar şı tarafla anla ş mak için haz ı r olundu ğ unu belirtmek için kullan ı l ı r. Gönderme İsteği [Request To Send] — Kar şı tarafa bilgi gönderilebilirli ğ in uygunlu ğ unu sormak için kullan ı l ı r. Gönderme İsteği Tamam [Clear To Send] — Kar şı taraf ı n bilgi göndermeye uygun oldu ğ unu belirtmek için kullan ı l ı r. Zil İşaretçisi [Ring Indicator] — Telefonla modem arand ığı nda ça ğ r ı sinyali bu hat üzerinden gönderilir. USB Universal Serial Bus Portu Üniversal seri port olarak da bilinen bu port dijital cihazlara h ı zl ı bir ş ekilde veri transfer etmek için tasarlanm ış bir protokol çerçevesinde, seri olarak bilgi transferi için üretilmi ş tir.

  Ço ğ u dijital kamera ve haf ı za kart ı okuyucular ı bu port üzerinden bilgisayarlara ba ğ lanmaktad ı r. RS portuna sadece 1 adet cihaz tak ı labilirken USB portuna farkl ı cihaz tak ı labilir. Bilgi iletimi seri olarak 2 kablo üzerinden yap ı lmaktad ı r. Toplam 4 kablo içeren USB portundan maksimum mA ak ı m çekilebilir.

  Bu özelli ğ i sayesinde bu porta ba ğ lanacak ço ğ u donan ı m ayr ı ca enerji gereksinimi duymadan çal ış abilir. Paralel porttan 24 mA ak ı m çekilebilece ğ i dü ş ünüldü ğ ünde USB portu bu özelli ğ i ile büyük avantaj sa ğ lamaktad ı r. Ş ekilde USB port kablolar ı gösterilmi ş tir. Ço ğ u firma üretti ğ i cihaz ı n yap ı s ı na göre uygun USB konektörünü belirlemektedir. Usb Portların Özellikleri USB portlar ı nda veri aktar ı m h ı z ı seri ve paralel porttan yüksek Firewire portundan ise dü ş üktür.

  USB fare veya klavye gibi fazla bilgi göndermeyen donan ı mlar bu modu kullanmaktad ı r. Yaz ı c ı gibi paket olarak bilgi transferi yapan cihazlar bu modu kullanmaktad ı r.


  • whatsapp sohbet rengini değiştirme!
  • seri port ve paralel port nedir, ne işe yarar?.
  • Mavis Günlük Aktiviteleri, Görüntü İşleme Teknikleri Hakkında Blog Sayfamız ….

  USB hoparlör gibi devaml ı surette bilgi alan donan ı mlar bu modda çal ışı r. Bu portun kullan ı m ı nda genellikle klavye ve fare giri ş leri kar ış t ı r ı ld ığı için kullan ı c ı problemleri ç ı kmaktad ı r. Ş ekil de gösterildi ğ i üzere mor olan klavye için ye ş il olan fare içindir. Bu portlara bilgisayar aç ı kken ba ğ lant ı yap ı lmas ı durumunda bilgisayar anakart ı na zarar verilebilir. Böyle bir durumda klavye veya fare k ı sm ı çal ış mayaca ğı ndan bilgisayar kullan ı lamaz duruma gelebilir.

  Monitör VGA Portu Kişisel bilgisayarlar için standart haline gelen VGA monitör portu vas ı tas ı yla bilgisayarda i ş lenen bilgilerin monitörlerde görüntülenmesi sa ğ lanmaktad ı r. Ekran kart ı üzerinde veya anakart üzerinde bulunan porta monitör ba ğ lanmaktad ı r. Uygun monitör görüntüsü için i ş letim sisteminde belirtilen ekran tazeleme oran ı , çözünürlük ve renk derinli ğ ine göre ekran ayarlamalar ı yap ı l ı r. Yanl ış yap ı lacak olan çözünürlük ve tazeleme frekans ı ayarlamas ı monitörün görüntüsünü bozabilir.

  Ethernet bus veya y ı ld ı z topoloji olmak üzere kullan ı labilen ve 10 Mbps bilgi transferini gerçekle ş tirebilen bir yap ı ya sahiptir. Modem Portu RJ Modemler arac ı l ığı yla uzaktaki bir bilgisayarla Telefon hatt ı üzerinden ba ğ lant ı kurmam ı z ı sa ğ layan bu portun yap ı s ı ve konektörü Ş ekilde gösterilmi ş tir. Bu port genellikle internete ba ğ lanmak için kullan ı lmaktad ı r. Bu portlara normal ev veya i ş yeri telefonlar ı paralel olarak ba ğ lanabilir. Yaln ı z ADSL deste ğ i olan hatlarda splitter üzerinden bu ba ğ lant ı n ı n yap ı lmas ı gereklidir.

  Dijital kameralarda bulunan bu port vas ı tas ı yla görüntü aktar ı m ı n ı video yakalama kart ı olmadan gerçekle ş tirmek mümkündür. Yani veri Start Biti ile Stop Biti arasında çerçevelenmi ştir.


  1. casus belli ck2.
  2. mobil hat takip.
  3. ElektronTerbiyecisi: Seri Port PC Haberleşmesi - C#.
  4. SERİ VE PARALEL PORTLAR.
  5. Yukar ıdaki dalga şekli RS port üzerindeki Alıcı ve Verici hatlarına uygulanmaktadır. Bu hatlar seri veri taşırlar. RS port üzerinde bazı paralel hatlar da vardır. Bundan dolayı bir aygıtı RS portuna bağlamadan önce yapılacak ilk iş RS seviyelerini 0 ve 5 volta dönüştürmektir. Daha önce de bahsedildiği gibi bu işlem RS Seviye Dönüştürücüleri tarafından yapılmaktadır.

   Her paket tek tip 4 çevirici içermektedir, Sürücü Driver veya Alıcı Receiver. Ancak bu devrelerin avantajı ucuz olmalarıdır.

   Gezinti menüsü

   Bu entegre aynı zamanda iki alıcı ve iki verici içermektedir. Yalnızca alıcı ve verici veri hatlarının kullanılacağı durumlar için oldukça kullanışlıdır. Biri alıcı hattı için biri de verici hattı için olmak üzere iki ayrı chip kullanmak zorunda değilsiniz. Eğer aygıtınız bir Mikroişlemci kullanıyorsa bu bir sorun oluşturmaz. Bunların ve     uyumlularından farkı ayrı alıcı ve verici hatlarının     olması ve pinlerinin farklı logic seviyelerine     bağlanarak düzenlenebilmesidir.

   Mikroişlemci     olamayan uygulamalarda çok kullanışlıdırlar. Pin Number K ıs. Disable When driven high, outputs RBR8: RBR1 are High Impedance. Pin 14 FE Framing. The Stop Bit was. Pin 15 OE Overrun. Clock x16 Clock input for the Receiver Register. Pin 18 nDRR Data. When low, sets Data received Output. Pin 20 RRI Receiver. UART should be reset after applying power. When low, data present on TBR8: TBR1 is placed in Transmitter. Pin 24 TRE Transmitter. Pin 25 TRO Transmitter. Register Data Bus, for Transmitter. Place Data here which you want to send.

   Pin 34 CRL Control. When Low, Parity is Used. Select A High selects 2 stop bits. Length Select Selects Word Length. Pin 40 TRC Transmitter. Clock 16x Clock input for Transmitter. Transmit Data Veri Gönder. Receive Data Veri Al. Request To Send Gönderme İsteği.

   Clear To Send Göndermeye Müsait. Signal Ground Sinyal Topraklama. Carrier Detect Ta şıyıcı Tanımlandı.

   Tutorial Kontrol Led Via Port Serial PC dengan Visual Basic 6.0

   Ring Indicator Çevrim Göstergesi. Seri Veri Ç ıkışı TxD. Seri Veri Giri şi RxD. Bu hat seri portun veriyi göndermek için haz ır olup olmadığını belirler. Seri port telefon hatt ının diğer ucundaki portta bir taşıyıcı Carrier tespit ettiğinde hat aktif olur. Chip Select 0 - Active High. Chip Select 1 - Active High. Chip Select 2 - Active Low. Write Line — Eviren. Write Line — Evirmeyen. Ortak Ground ucuna ba ğlanır. COM 1 Taban Adresi.

   COM 2 Taban Adresi. COM 3 Taban Adresi.

   C# iLe Seri Port Kontrolü PİC

   COM 4 Taban Adresi. Divisor Latch Low Byte. Divisor Latch High Byte. Enables Low Power Mode Enables Sleep Mode Enable Modem Status Interrupt. Enable Receiver Line Status Interrupt. Enable Received Data Available Interrupt. Reserved on , Transmitter Holding Register Empty Interrupt. Divisor Latch Access Bit. Autoflow Control Enabled only. When driven high, outputs RBR8: The Stop Bit was not a Logic 1.

   İçindekiler

   When low, sets Data received Output Low i. RXD - Serial Input. Transmitter Buffer Register Empty. When High, indicates that Transmitter Buffer Register is Empty, thus all bits including the stop bit have been sent.

   Recent tags:

  mSpy nedir?

  mSpy, kendini nihai kullanıcıların güvenlik, emniyet ve pratiklik ihtiyaçlarını karşılamaya adamış takip çözümlerindeki küresel liderlerden biridir.

  mSpy - Bilmek. Engel olmak. Korumak.

  Nasıl çalışıyor?

  Mobil takip yazılımının bütün gücünü kullanın

  Messenger uygulamalarını takip edin

  Takip edilen cihaz üzerindeki sohbet ve mesajlaşma hizmetlerine sınırsız erişime sahip olun

  Bizimle 7/24 iletişime geçin

  Özel destek ekibimize e-posta, sohbet ya da telefon üzerinden ulaşabilirsiniz.

  Verilerinizi saklayın

  Verilerinizi güvenle saklayın, yedekleyin ve başka cihazlara aktarın.

  Birden fazla cihazı takip edin

  Akıllı cep telefonlarını (Android, iOS) ve bilgisayarları (Mac, Windows) eş zamanlı olarak takibe alabilirsiniz.

  mSpy ile takip edin

  24/7

  7/24 küresel müşteri hizmetleri

  mSpy her müşterinin değerini biliyor ve 7/24 müşteri hizmetlerine büyük bir önem veriyor.

  95%

  Müşteri memnuniyeti %95

  Müşteri memnuniyeti mSpy’ın en önemli önceliğidir. mSpy müşterilerinin yüzde 95’i aldıkları hizmetten memnun olduklarını ve hizmetlerimizden yeniden faydalanacaklarını söylüyor.

  mSpy müşterileri memnun ediyor

  • mSpy’i bir kez denedikten sonra, bu uygulama bir ebeveyn olarak hayatımın paha biçilmez parçalarından biri haline geldi. Çocuklarımın neler yaptığı konusunda beni haberdar ediyor – bu sayede onların iyi olduklarından emin oluyorum. Aynı zamanda, ayarlarını değiştirerek hangi kontak kişilerinin, sitelerin ya da uygulamaların engelleneceğine karar vermek de beni memnun ediyor.

  • mSpy çocuğumun internet aktivitelerini tamamen denetimim altında tutmama yardımcı olan iyi bir aplikasyon. Eğer karşılaşırsam, bütün şüpheli kontak kişilerini silebilirim. Modern ebeveynler için iyi bir seçim.

  • Her ebeveyn için çocuklarının güven olmasını sağlamak temel bir önem taşır. Ve mSpy kızımın yanında olamadığım zamanlarda ona göz kulak olmama yardımcı oluyor. Şiddetle tavsiye ediyorum!

  • Oğlum 7/24 telefonuyla meşgul ve bazen onun kötü bir şeyler yapmadığından emin olmak için kontrol ediyorum. mSpy oğlumun düzenli olarak kullandığı her şey için bana güncellemeler sunuyor.

  • Yanlarında olmadığımda, çocuklarıma göz kulak olmak için iyi bir uygulama arıyordum. Ve bir arkadaşım mSpy’ı tavsiye etti. Ona bayılıyorum! İnternetin fırtınalı denizin çocuklarımı güvende tutmamı sağlıyor.

  Endorsements

  Uygulama genel olarak yasal takip kullanımı için tasarlandı ve yazılımı kurmak için elbette ki meşru nedenler bulunuyor. Mesela şirketler, çalışanlarını şirket telefonlarını güvenlik amacıyla takip ettiği konusunda bilgilendirebilir.

  Next Web